هزینه دوره چگونه پرداخت می گردد؟

معادل ریالی هزینه دوره در هنگام ثبت نام به شماره حسابی که عنوان شده پرداخت می گردد.